രക്ഷിക്താക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക !!കുട്ടികളെ മയക്കാന്‍ സ്ട്രോബറി ചോക്കലേറ്റ് രൂപത്തില്‍ മയക്കു മരുന്ന് മാഫിയ പിടിമുറുക്കുന്നു!!!

രക്ഷിക്താക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക !!കുട്ടികളെ മയക്കാന്‍ സ്ട്രോബറി ചോക്കലേറ്റ് രൂപത്തില്‍ മയക്കു മരുന്ന് മാഫിയ പിടിമുറുക്കുന്നു!!! കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകള്‍ ലക്ഷ്യമാക്കി മയക്കു മരുന്ന് മാഫിയ ഇത്തവണ കുട്ടികളെ മയക്കാന്‍ ആണ് പദ്ധതി എല്ലാ സ്കൂളിലെ നോട്ടിസ് ബോര്‍ഡിലും ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു സ്ട്രോബറി കിക്ക് എന്നാണു പേര് കുട്ടികളുടെ പക്കല്‍ സ്കൂളില്‍ നിന്നും വരുമ്പോള്‍ അറിയാത്ത ചോക്ലെട്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ അസ്വസ്സ്ത്യം പ്രകടപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ചെക്ക്‌ ചെയ്യുക ദയവ് ചെയ്തു എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഇത് കാണുക പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി